Taşıma hukuku kurallarının hepsi tek bir kanunda kodifiye edilmemiştir. Taşıma Hukukunun uluslararası karakteri taşıma türü için ayrı ayrı uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını gerekli kılmıştır.

Yurt içi yolcu taşımacılığına ilişkin hükümler 4 ana başlıkta toplanmıştır.

  1. Kara Taşımacılığı (6102 s TTK md 906 vd.)
  2. Deniz Taşımacılığı( TTK Md 1247 vd.)
  3. Demiryolu Taşımacılığı(Rumeli Demiryolları İşletme Nizamnamesi burada hüküm bulunmaması halinde TTK
  4. İç Sular (TTK md 806 vd.)

Bu konuda DMR Hukuk olarak hizmetlerimiz: Taşımacılık sözleşmelerinin hazırlanması, fesih ihtarnamelerinin hazırlanması, taşımacılık hukukundan doğan tazminat davalarının takibi, incelenmesi, müvekkillerimizi mahkemelerde temsil etme, tahkim yoluna başvurma.